تبلیغات
just exo L
korea - we wish (16
we wish (16
چون 2 قسمته پیش خیلی کمه منم قرار گرفتم امروز 2 قسمت بزارم 
و تمام سعمو می کنم تا مدرسه ها تموم شه
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/14/20/1439568938259636.jpg

به  خودم اجازه دادم تا بغلش کنم

چون خیلی ترسید بود و بعد با عصبایت روی چان داد  زدم

چان تو اونجا چیکار می کنه

چان هم ترسیده بو د و با ترس گفت:

خوب جایی نبود بخوابم ومنم تصمیم گرفتم که اینجا بخوابم

کای الان تو چیکار کردی به دون   اینکه بفهمی سرش داد زدی  و بعد دی او رو  رها کردم و رفتم سمت چان

چانی واقعا معذرت می خوام نمی دونستم و بعد چانی رو بغل کردم

چان : نه چیزی نیس

و بعد همه رفتن اتاقاشون بجز ما 3 نفر

pov d.o:

کای واقعا به فکر دیگران هم هس واقعا از حرکتی که کرد خوشم اومد و بعد منم رفتم اتاق

pov kai :

چان بیا تو اتاق ما

چان : نه من اینجا راحتم شما برین

و بعد رفتم اتاق دی او روی تخت خوابیده بود

و منم رفتم به جام یعنی  زمین خوابیدم

صبح که بیدار شدم دیدم کسی منو بغل کرده

ترسیدم فک کردم امی است

و بعد که فک کردم امی تو فرانسه است و بعد ارام چرخیدم و بینیم به بینیش خورد

دی او بود

چطور ؟

--------------------------------------

خوب چطور بود ؟

[ دوشنبه 23 شهریور 1394 ] [ 02:34 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب


Xiuminカレンダー

ChenカレンダーA

Kaiカレンダー

EXO デビュー

EXO CHAN YEOL 時計